HM Mokhtar; Bapak Majelis Pustaka BerpesanMajelis Pustaka dulu bernama Bahagian Taman Poestaka. Lembaga ini telah dibentuk semasa kepemimpinan KHA Dahlan bersama dengan pembentukan Bahagian Tabligh, Bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), dan Bahagian Sekolahan. Bahagian-bahagian dalam Hoofd Bestuur (Pengurus Besar) Muhammadiyah ini diresmikan tanggal 17 Juni 1920 yang dihadiri sekitar 200 orang. HM Hisyam dipercaya sebagai Ketua Bahagian Sekolahan (Pengajaran), H. Fakhrudin dipercaya sebagai Ketua Bahagian Tabligh, HM Mokhtar sebagai Ketua Bahagian Taman Poestaka, dan HM Suja’ sebagai Ketua Bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (Kesehatan). Ketika akan dilantik, masing-masing ditanya oleh KH Ahmad Dahlan tentang rencana kerja/program masing-masing. HM Mokhtar menyatakan tentang rencana pengembangan bahagian yang dipimpinnya:” HB Muhammadiyah Bahagian Taman Poestaka akan bersungguh-sungguh berusaha menyiarkan agama Islam yang secara Muhammadiyah kepada umum, yaitu dengan selebaran cuma-cuma atau dengan majalah bulanan berkala atau tengah bulanan, baik yang dengan cuma-cuma ataupun dengan berlangganan, dan dengan buku agama Islam, baik yang prodeo tanpa beli maupun yang dijual yang sedapat mungkin dengan harga murah. Dan majalah-majalah, dan buku-buku, selebaran yang diterbitkan oleh Taman Poestaka harus yang mengandung pelajaran dan pendidikan Islam dan ditulis dengan tulisan dan bahasa yang dimengerti oleh yang dimaksud. Taman Poestaka pun hendak membangun dan membina gedung-gedung Taman Poestaka (taman bacaan) untuk umum di mana-mana tempat yang dipandang perlu. Taman bacaan itu tidak hanya menyediakan buku-buku yang mengandung pelajaran Islam saja, tetapi juga berguna bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara yang tidak bertentangan kepada agama, terutama agama Islam.
Semoga pesan dan pemikiran ini menginspirasi kita untuk melanjutkan dan merelisir cita-cita tersebut dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perpustakaan PTMA, perpustakaan sekolah, maupun taman bacaan Muhammadiyah.
Salam Iqra’

Lasa Hs.
FPPTMA.ac.id.

0 Komentar