TULISAN - 1: Kepribadian Muhammadiyah

 

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah Dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat. Dakwah kepada perseorangan terbagi menjadi dua; kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni, dan kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun dakwah Islam dan amar ma’ruf bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata.

Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai’,  Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah ”Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

 

                                                                                Lasa Hs

0 Komentar